15 stycznia bieżącego roku ze względu na sytuację spowodowaną nawrotem pandemii koronawirusa i działając na podstawie Art. 10 ustęp 1f Ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach Zarząd Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w     Opolu podjął uchwałę o odwołaniu zaplanowanego na 28 02 2021 roku  Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Stowarzyszenia

    Zgodnie z Art. 10 ustęp 1f Ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach, w przypadku upłynięcia kadencji władz stowarzyszenia w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, kadencja ulega przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jak powszechnie wiadomo od 20 marca do odwołania obowiązuje w Polsce stan epidemii.

    Organizacja Zebrania w czasie wyraźnego wzrostu zachorowań na COVID-19 mogłaby narazić zdrowie Członków Towarzystwa a zwłaszcza grupy zagrożonej.

   Z dniem 23 października 2020 r, Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadził ograniczenia, mające zapobiec rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2, obejmujące między innymi zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 5 osób.
 
     Zebranie zostanie zwołane natychmiast po zdjęciu przez rząd ograniczeń w liczbie osób uczestniczących w zgromadzeniach. Jako Zarząd jesteśmy zobowiązani do zapewnienia warunków do uczestnictwa w Zebraniu wszystkim uprawnionym Członkom WTWzK i nie ograniczanie ich ilości w celu umożliwienia bezpiecznego i czynnego udziału w obradach – głosowania i wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia.

     Informujemy, że w związku z utrzymującym się stanem epidemii w Rzeczpospolitej Polskiej, ogłoszonym przez Radę Ministrów RP, Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia, przypadające statutowo na 28.01.2021 rok , odbędzie się po ogłoszeniu przez władze państwowe zakończenia stanu epidemicznego.
Podstawa prawna: art. 10, ust 1f ustawy o stowarzyszeniach z 7.IV.1989 (Dz.U.2019.0713)
Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
      W tych okolicznościach przesunięcie zebrania jest możliwe, ale trzeba zadbać o pewne kwestie:
1. Zebranie powinno być zwołane przez uprawniony organ ( Zarząd Stowarzyszenia lub ustanowionego pełnomocnika )  – czyli samo przesunięcie walnego, zwołanie go na inny, określony dzień, powinno się odbyć w czasie trwania kadencji, nawet jeśli ta nowa data walnego przypadnie w okresie, kiedy kadencja już upłynęła.
2. Dla bezpieczeństwa organizacji zarząd  ustanowił pełnomocnika pana Władysława Sztefica – prezesa Zarządu WTWzK – do zarządu ogólnego i prowadzeniu działań, np. realizacji projektów podejmowaniu decyzji i podpisywaniu dokumentów – umowy, rozliczenia do zwołania walnego itp, na czas pozostawania stowarzyszenie bez zarządu. Pełnomocnictwo nie wygasa wraz z odejściem zarządu, który go udzielił.